assets/Uploads/_resampled/fullwidth-Tuppuraneva-25.7.2012-9.JPG

Tuppuraneva

Tuppuranevan turvetuotantoalue

Kanteleen Voiman omistuksessa olevista turvesoista pisimpään tuotannossa olleen Tuppuranevan alueella on ollut turvetuotantoa vuodesta 1997 alkaen. Sievin kunnassa sijaitseva turvetuotantoalue hankittiin vuonna 2012.

Tuppuranevalla tuotetaan jyrsinturvetta Haapaveden voimalaitoksen polttoaineeksi. Suo työllistää myös välilliset työllisyysvaikutukset huomioon ottaen noin 12 henkilötyövuotta. Tuotantoalueen vuosituotantoarvio on 30 000 - 40 000 m3.

Tuotantoalueelta lähtevä vesi johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden ja laskuojan kautta Lähteenojaan, josta se johdetaan Petäjäojan ja Petäistön kautta Vääräjokeen. Vesienkäsittelyyn kuuluu virtaamansäätö, sarkaojien lietteenpidättimet, laskeutusaltaat ja ojittamaton pintavalutuskenttä. Lisätietoa turvetuotannon vesienpuhdistuksesta: Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät

Tuotantoa ja sen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan käyttö- ja päästötarkkailuilla. Yhtä aikaa päästötarkkailun kanssa suoritetaan vesistötarkkailua Lähteenojassa, Petäjäojassa ja Petäistössä. Myös tuotantoalueen vieressä sijaitsevan Tuppuralammen vedenkorkeus on tarkkailun alla.

Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

Linkki Tuppuranevan ympäristölupapäätökseen: Tuppuranevan turvetuotantoalueen ympäristölupa