assets/Uploads/_resampled/fullwidth-Kopio-Lohko-1-3.jpg

Puntarisuo

Puntarisuon turvetuotantoalue

Pyhäjärven kunnan alueella sijaitsevan Puntarisuon turvetuotantoalueen kunnostus aloitettiin vuonna 2009. Tällä 62 hehtaarin suoalueella tuotanto alkoi kesällä 2011, ja vuonna 2012 suo siirtyi Kanteleen Voiman omistukseen.

Puntarisuolla tuotetaan jyrsinturvetta, jota vuodessa saadaan noin 35 000 m3. Tuotettu jyrsinturve käytetään Haapaveden voimalaitoksen polttoaineena. Suon välittömän ja välillisen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan yhteensä noin 13 henkilötyövuotta.

Tuotantoalueen vedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden kautta vesistöön reittiä Haapapuro - Lohvanjärvi - Lohvanjoki - Pyhäjoki. Vesienkäsittelyyn kuuluu virtaamansäätö, sarkaojien lietteenpidättimet, laskeutusaltaat ja pintavalutuskenttä. Lisätietoa turvetuotannon vesienpuhdistuksesta: Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät

Tuotantoa ja sen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan käyttö- ja päästötarkkailuilla. Suon vesistötarkkailu suoritetaan Pyhäjoen yhteistarkkailun 2012 mukaisesti.

Linkki Puntarisuon ympäristölupapäätökseen: Puntarisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa