assets/Uploads/_resampled/fullwidth-IMG0048.JPG

Päällysneva

Päällysnevan turvetuotantoalue

Kanteleen Voima hankki Sievissä sijaitsevan 38 hehtaarin suuruisen Päällysnevan omistukseensa vuonna 2012. Alun perin tuotanto on suolla aloitettu vuonna 2010.

Päällysnevan turvetuotannossa syntyy pääasiassa jyrsinturvetta, joka käytetään Haapaveden voimalaitoksen polttoaineena. Turvetta nostetaan alueelta keskimäärin 20 000 m3 vuodessa. Turvesuon suora ja välillinen työllisyysvaikutus on noin 8 henkilötyövuotta.

Tuotantoalueelta lähtevä vesi johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden kautta laskuojaan, josta se virtaa Joutsenojan, Pahaojan ja Syväojan kautta Vääräjokeen. Vesienkäsittelyyn kuuluu virtaamansäätö, sarkaojien lietteenpidättimet, laskeutusaltaat ja pintavalutuskenttä. Lisätietoa turvetuotannon vesienpuhdistuksesta: Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät

Tuotantoa ja sen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan käyttö- ja päästötarkkailuilla. Alueella suoritetaan tarkkailuvuosina myös vesienkäsittelyn tehon tarkkailua.

Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

Linkki Päällysnevan ympäristölupapäätökseen: Päällysnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa