assets/_resampled/fullwidth-Lohko-1-2.JPG

Multakaarronneva

Multakaarronnevan turvetuotantoalue

Haapajärvellä sijaitsevan Multakaarronnevan noin 40 hehtaarin suuruinen turvetuotantoalue tuli Kanteleen Voiman omistukseen vuonna 2014. Ympäristölupapäätös tuotantosuolle on saatu vuonna 2010.

Multakaarronnevalla tuotettu jyrsinturve käytetään pääasiassa Haapaveden voimalaitoksen polttoaineena. Tuotantoalueella voidaan tuottaa vuodessa noin 20 000 m3 turvetta.

Tuotantoalueelta lähtevät vedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden kautta Aitto-ojaan, josta ne virtaavat Lamminojan ja Kotiojan kautta Settijokeen. Multakaarronnevan vesienkäsittelyyn kuuluvat virtaamansäätöpadot, sarkaojien lietteenpidättimet, laskeutusaltaat sekä sulan maan aikainen pintavalutus. Lisätietoa turvetuotannon vesienpuhdistuksesta: Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät

Tuotantoa ja sen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan käyttö- ja päästötarkkailuilla. Alueella suoritetaan tarkkailuvuosina myös vesienkäsittelyn tehon tarkkailua.

Multakaarronnevan ympäristölupapäätös: Multakaarronnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa