assets/Uploads/_resampled/fullwidth-Kuva-225.jpg

Lonkerinneva

Lonkerinnevan turvetuotantoalue

Lonkerinnevan 83 hehtaarin suuruinen turvetuotantosuo sijaitsee Haapajärven ja Reisjärven alueella. Tuotantoalueen kuntoonpano alkoi vuonna 2011 ja Kanteleen Voiman omistukseen suo siirtyi vuonna 2012. Tuotanto alueella päästiin aloittamaan kesällä 2013.

Kanteleen Voima tuottaa Lonkerinnevalla jyrsinturvetta, jonka vuosituotanto hyvissä olosuhteissa on noin 45 000 m3. Turve käytetään Haapaveden voimalaitoksen polttoaineena. Suon turvetuotanto työllistää urakoitsijoita välittömästi noin kuusi henkilötyövuotta, ja välillisesti sen arvioidaan työllistävän noin 10 htv.

Tuotantoalueen vedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden ja laskuojan kautta vesistöön reittiä Juurikkaoja - Levonperänkanava - Kalajanjoki - Hautaperän tekojärvi - Kalajoki.  Vesienkäsittelyyn kuuluvat virtaamansäätöpadot, sarkaojien lietteenpidättimet, laskeutusaltaat ja pintavalutuskenttä. Lisätietoa turvetuotannon vesienpuhdistuksesta: Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät

Lonkerinnevan turvetuotannon vaikutuksia tarkkaillaan käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailuilla. Vesistötarkkailu suoritetaan Iso-Juurikan luusuassa ja Juurikkaojassa. Myös vesienkäsittelyn teho on tarkkailun alla.

Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

Linkki Lonkerinnevan ympäristölupapäätökseen: Lonkerinnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa