assets/Uploads/_resampled/fullwidth-IMG0023.JPG

Liittosuo

Liittosuon turvetuotantoalue

Pyhäjärven ja Kiuruveden kuntien alueella sijaitsevan Liittosuon kuntoonpano aloitettiin vuonna 2010. Kanteleen Voima hankki suon keväällä 2012 ja turvetuotanto alueella aloitettiin samana vuonna. Alueen tuotantopinta-ala on 71 hehtaaria.

Kanteleen Voima tuottaa Liittosuon turvetuotantoalueella jyrsinturvetta, joka käytetään Haapaveden voimalaitoksen polttoaineena. Vuosituotannon on arvioitu olevan hyvissä olosuhteissa 40 000 m3. Suon turvetuotanto työllistää urakoitsijoita välittömästi noin kuusi henkilötyövuotta, ja välillisesti sen arvioidaan työllistävän noin 7 htv.

Tuotantoalueen vedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden kautta Korpijokeen, josta ne kulkeutuvat Osmanginjärveen. Vesienkäsittelyyn kuuluvat virtaamansäätöpadot, sarkaojien lietteenpidättimet, laskeutusaltaat ja pintavalutuskenttä. Lisätietoa turvetuotannon vesienpuhdistuksesta: Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät

Suon länsipuolella sijaitsee mesotrofinen lähteikkö, jonka vesitasapainoa tarkkaillaan pohjaveden pinnankorkeuden seurannan avulla. Tuotannon vaikutuksia tarkkaillaan lisäksi käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailuilla.

Linkki Liittosuon ympäristölupapäätökseen: Liittosuon turvetuotantoalueen ympäristölupa