assets/Uploads/_resampled/fullwidth-IMG0042.JPG

Lamminneva

Lamminnevan turvetuotantoalue

Kanteleen Voiman ensimmäisen oman turvesuon, Haapajärvellä sijaitsevan Lamminnevan kuntoonpano aloitettiin vuonna 2010. Turvetuotanto 144 hehtaarin suuruisella alueella alkoi vuonna 2012.

Lamminnevan turvetuotantoalueen päätuote on jyrsinturve, joka käytetään Haapaveden voimalaitoksen polttoaineena. Vuosituotannon on arvioitu olevan hyvissä olosuhteissa 70 000 - 80 000 m3. Suon välittömän ja välillisen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan yhteensä noin 26 henkilötyövuotta.

Tuotantoalueen vedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden kautta Kotiojaan, josta ne kulkeutuvat Aholanjärven ja Settijoen kautta Kalajokeen. Vesienkäsittelyyn kuuluvat virtaamansäätöpadot, sarkaojien lietteenpidättimet, laskeutusaltaat ja kaksi pintavalutuskenttää. Lisätietoa turvetuotannon vesienpuhdistuksesta: Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät

Tuotantoa ja sen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan käyttö- ja päästötarkkailuilla. Myös vesienkäsittelyrakenteiden tehoa seurataan.

Linkki Lamminnevan ympäristölupapäätökseen: Lamminnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa