assets/_resampled/fullwidth-Pvk-2.JPG

Kärsämäenneva

Kärsämäennevan turvetuotantoalue

Kärsämäen kunnassa nimensä mukaisesti sijaitsevalla Kärsämäennevalla turvetuotanto on aloitettu vuonna 2009. Pinta-alaltaan 142 hehtaarin tuotantoalue on yhteinen AP-Peat Oy:n kanssa, ja Kanteleen Voiman omistuksessa siitä on 35 hehtaaria. Kanteleen Voiman Kärsämäennevalla tuottama turve on jyrsinturvetta, joka käytetään Haapaveden voimalaitoksen polttoaineena. Vuosituotanto Kanteleen Voiman omistamalta alalta on 17 000 - 18 000 m3.

Tuotantoalueelta tuleva vesi virtaa vesienkäsittelyrakenteiden kautta, joihin kuuluvat virtaamansäätöpadot, sarkaojien lietteenpidättimet, laskeutusaltaat ja pintavalutus luonnontilaisella suolla. Pintavalutuskentältä kuivatusvedet johdetaan laskuojien kautta Kärsämäenjokeen ja edelleen Pyhäjokeen. Lisätietoa turvetuotannon vesienpuhdistuksesta: Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät

Kärsämäennevan turvetuotannon vaikutuksia tarkkaillaan käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailuilla. Turvetuotantoalue kuuluu vaikutustarkkailujen osalta Pyhäjoen vesistön ja kalaston yhteistarkkailuun. Lisäksi alueella tehdään biologista tarkkailua.

Linkki Kärsämäennevan ympäristölupapäätökseen: Kärsämäennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa