assets/Uploads/_resampled/fullwidth-Kopio-IMG2.JPG

Ilkanneva

Ilkannevan turvetuotantoalue

Kanteleen Voima aloitti Kärsämäen ja Haapaveden alueella sijaitsevan Ilkannevan turvetuotantoalueen kunnostuksen vuonna 2012. Tuotanto pinta-alaltaan 87 hehtaarin suolla alkoi kesällä 2013.

Ilkannevalla tuotetaan jyrsinturvetta Haapaveden voimalaitoksen polttoaineeksi. Suo työllistää myös välilliset työllisyysvaikutukset huomioon ottaen noin 17 henkilötyövuotta. Tuotantoalueen vuosituotantoarvio on 35 000 MWh.

Tuotantoalueelta lähtevät vedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden ja laskuojan kautta Ilkanojaan, josta ne valuvat Veneojan kautta Pyhäjokeen. Vesienkäsittelyyn kuuluu virtaamansäätö, sarkaojien lietteenpidättimet, laskeutusaltaat ja kaksi pintavalutuskenttää. Lisätietoa turvetuotannon vesienpuhdistuksesta: Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät

Ilkannevan tuotantoa ja sen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan käyttö- ja päästötarkkailuilla. Myös tuotantoalueen vesienkäsittelyn teho on tarkkailun alla. Suon vesistötarkkailu suoritetaan Pyhäjoen yhteistarkkailun 2012 mukaisesti.

Linkki Ilkannevan ympäristölupapäätökseen: Ilkannevan turvetuotantoalueen ympäristölupa